FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Proex Pack Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii internacjonalizacji dla Proex Pack Sp. z o.o.” w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie strategii internacjonalizacji oraz wzmocnienie działalności eksportowej firmy Proex Pack na perspektywicznych dla niej rynkach. Poprzez internacjonalizację na nowe rynki zagraniczne spółka zamierza zwiększyć swoje przychody, jak również zwiększyć marżowość sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 635 869,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 449 935,60 zł