FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Proex Pack Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii internacjonalizacji dla Proex Pack Sp. z o.o.” w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie strategii internacjonalizacji oraz wzmocnienie działalności eksportowej firmy Proex Pack na perspektywicznych dla niej rynkach. Poprzez internacjonalizację na nowe rynki zagraniczne spółka zamierza zwiększyć swoje przychody, jak również zwiększyć marżowość sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 635 869,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 449 935,60 zł

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – wsparcie dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Proex Pack Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup urządzenia: 3-warstwowej linii do rozdmuchu folii do produkcji folii dla branży food” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Celem projektu jest wdrożenie nowej inwestycji, dzięki której nastąpi zmiana stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych oraz spółka wprowadzi na rynek ulepszone produkty.

Całkowita wartość projektu: 314 618,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150 000,00 zł